created with wukonig.com
Prices


  Regular 

Reduced

Temple of Reason
16 Euro
10 Euro
Stefan Kaegi / Rimini Protokoll: Radio Muezzin 22 Euro 12 Euro
deepblue: you are here
16 Euro 10 Euro
Philipp Gehmacher / Vladimir Miller: dead reckoning
8 Euro
6 Euro
Mette Ingvartsen: GIANT CITY
16 Euro 10 Euro
Mette Ingvartsen: evaporated landscapes
8 Euro 6 Euro
Forced Entertainment: Void Story 22 Euro 12 Euro
Antonia Baehr: Laughter
16 Euro 10 Euro
Federico León: Yo en el futuro (Me in the future)
16 Euro 10 Euro
Lola Arias: Mi Vida Después (My life after)
22 Euro
12 Euro
Hooman Sharifi / Impure Company: Lingering of an earlier event
16 Euro 10 Euro
Berlin: Moscow
16 Euro
10 Euro
###
Combi tickets – two events on one day Regular 

Reduced

Void Story & Laughter
30 Euro
18 Euro
Mi Vida Después & Moscow 30 Euro 18 Euro
Radio Muezzin & dead reckoning
26 Euro 16 Euro
GIANT CITY & Laughter
26 Euro
16 Euro
Void Story & dead reckoning
26 Euro 16 Euro
Lingering of an earlier event & Moscow
26 Euro 16 Euro
you are here & dead reckoning 22 Euro 12 Euro
GIANT CITY & dead reckoning
22 Euro 11 Euro
GIANT CITY & evaporated landscapes 22 Euro 12 Euro


   
musikprotokoll festival pass
90 Euro 70 Euro
musikprotokoll day pass
20 Euro 16 Euro
musikprotokoll single ticket
8 Euro 6 Euro
Abime – Abyss and Awakening
16 Euro 12 Euro
Amphigory – Nonsense and Strange
16 Euro 12 Euro
Seven Last Words
16 Euro 12 Euro


###
  Regular 

Reduced

Out of Tune
8 Euro
6 Euro
Gleich & Gültig 8 Euro 6 Euro
Kunsthaus Graz: Screening Real
7 Euro 5,5 - 3 Euro
Camera Austria: Artur Žmijewski
7 Euro
5,5 - 3 Euro
Minoriten Galerien: Light Tower
2 Euro 1 Euro
Shuttle-bus to Gleisdorf or Laafeld
10 Euro